4 Ausstellung Jana Bergemann, KUNSTMASSNAHMEN Jürgen Leibig